جمعه, ۰۱ تیر ۱۳۹۷

مهران زنده بودی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mehranzen.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mehranzen@um.ac.ir

مهران  زنده بودی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدرضا فارسیان

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:farsian.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:farsian@um.ac.ir

محمدرضا  فارسیان

برنامه درسی هفتگی استاد

طاهره خامنه باقری

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:tkbagheri.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:tkbagheri@um.ac.ir

طاهره  خامنه باقری

برنامه درسی هفتگی استاد

مریم شیبانیان

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:sheibanian.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:sheibanian@um.ac.ir

مریم  شیبانیان

برنامه درسی هفتگی استاد

نگار مزاری

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:negarmazari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:negarmazari@um.ac.ir

نگار  مزاری

برنامه درسی هفتگی استاد

زهره ناصحی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:z-nasehi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:z-nasehi@um.ac.ir

زهره  ناصحی

برنامه درسی هفتگی استاد

جمشید آذری ازغندی

مرتبه علمی: مربی

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:azghandi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:azghandi@um.ac.ir

جمشید  آذری ازغندی

برنامه درسی هفتگی استاد

علی محمد مهردادیان

مرتبه علمی: مربی

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mehrdadian.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mehrdadian@um.ac.ir

علی محمد  مهردادیان

برنامه درسی هفتگی استاد