جمعه, ۰۱ تیر ۱۳۹۷

درگذشت دکتر افضل وثوقی

         هو الباقی

                                                

ضایعه درگذشت استاد عالیقدر گروه فرانسه آقای دکتر وثوقی را به جامعه دانشگاهی کشور تسلیت عرض می نماییم.

 

گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه