جمعه, ۰۱ تیر ۱۳۹۷

جلسه دفاع خانم نجمه علوی

گروه زبان و ادبیات فرانسه

 

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد:

مطالعه شخصیت ها در سدی بر اقیانوس آرام اثر مارگریت دوراس از چشم انداز روانکاوی وجودی

 

استاد(ان) راهنما:

دکتر شیبانیان

 

استاد(ان) مشاور:

جناب آقای آذری

 

نگارش:

خانم نجمه علوی

 

ساعت 12دوشنبه 95/12/9