جمعه, ۰۱ تیر ۱۳۹۷

جلسه دفاع خانم الهام نیک روش

گروه زبان و ادبیات فرانسه

 

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد:

نوشتار پست مدرن در رمان صورت جلسه اثر لوکزیو 

 

استاد(ان) راهنما:

دکتر شیبانیان

 

استاد(ان) مشاور:

دکتر مزاری 

 

نگارش:

خانم الهام نیک روش

 

ساعت 12 شنبه 95/12/7