جمعه, ۰۱ تیر ۱۳۹۷

جلسه دفاع خانم زهرا سعادت نژاد

گروه زبان و ادبیات فرانسه

 

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد:

بررسی تطبیقی روانی –اجتماعی دو رمان ترس و لرز املی نوتومب و از

شیطان آموخت و سوزاند فرخنده آقایی

 

استاد(ان) راهنما:

دکتر مزاری

 

استاد(ان) مشاور:

دکتر فارسیان

 

استاد(ان) داور:

دکترپرتوی- آقای آذری

 

نگارش:

خانم زهرا سعادت نژاد

 

ساعت 11:30 چهارشنبه 95/11/13

کتابخانه قطب علمی