سه شنبه, ۰۲ بهمن ۱۳۹۷

عناوین دروس عمومی

« عناوین دروس عمومی دانشگاه فردوسی مشهد »

 

عنوان درس

کد درس

گرایش

واحد

ساعت

تعداد درس انتخابی

اندیشه اسلامی 1 ( مبدا و معاد )

اندیشه اسلامی 2 ( نبوت و امامت ) * پیش نیاز: اندیشه اسلامی 1

انسان در اسلام

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

511

512

 

513

514

  1. 1.مبانی نظری اسلام

2

2

 

2

2

32

32

 

32

32

گذراندن 2 درس اجباری است!

فلسفه اخلاق ( با تکیه بر مسائل تربیتی )

اخلاق اسلامی ( مبانی و مفاهیم )

آیین زندگی ( اخلاق کاربردی )

عرفان عملی اسلام

 

دانش خانواده

521

 

522

523

524

 

525

  1. 2.اخلاق اسلامی

2

 

2

2

2

 

2

32

 

32

32

32

 

32

گذراندن 1 درس اجباری است!

 

 

 

گذراندن این درس برای همه گروه ها اجباری است!

انقلاب اسلامی ایران

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

531

532

533

  1. 3.انقلاب اسلامی

2

2

 

2

32

32

 

32

گذراندن 1 درس اجباری است!

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

تاریخ امامت

541

542

543

  1. 4.تاریخ تمدن اسلامی

2

2

2

32

32

32

گذراندن 1 درس اجباری است!

تفسیر موضوعی قرآن

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

551

552

  1. 5.آشنایی با مبانی اسلامی

2

2

32

32

گذراندن 1 درس اجباری است!

فارسی عمومی

 

 

 

 

زبان انگلیسی عمومی

 

 

 

 

تربیت بدنی1

ورزش 1

250

 

 

 

 

251

 

 

 

 

 

220

221

  1. 6.دروس عمومی

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

1

1

 

گذراندن این درس برای همه گروه ها به جر گروه زبان و ادبیات فارسی اجباری است.

 

گذراندن این درس برای همه گروه ها به جز گروه زبان و ادبیات انگلیسی اجباری است.

 

گذراندن این درس برای همه گروه ها اجباری است!

مهارت های زندگی دانشجویی

 

 

2

 

اختیاری