سه شنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۷

آیین نامه ها

فرمهای مربوط به انتشارات دانشگاه   
ارزشيابي كتاب (ترجمه)
ارزشيابي كتاب (تأليف)
ارزشيابي كتاب (تصحيحي)
پرسشنامه ارزيابي كتاب
ارسال مقالات
شناسنامه كتابهاي پيشنهادي
Grant   
جدول Grant
آئین نامه طرح پژوهه ( Grant )
اعتبارات طرح پژوهه
نامه پژوهه
قرارداد طرحهاي پژوهه
نمودار گردش كار طرح
تصويب نامه 1
تصويب نامه 2
فرم خريدتجهيزات
فرم درخواست مجري
مديريت پژوهشي دانشگاه   
پرسشنامه طرحهاي پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد – فرم شماره 1
پرسشنامه طرحهاي پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد – فرم شماره 2 و 2 ويژه
پرسشنامه طرحهاي; پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد – فرم شماره 3
فرم تاسيس مراکز پژوهشي (مصوب دانشگاه فردوسي)
فرم درخواست مجري (برنامه ملي تحقيقات)
فرم درخواست مجري
قرارداد پژوهشي (کليه قراردادها)
قرارداد پژوهشي طرحهاي شماره 3
پرسشنامه نظارت و ارزيابي پروژه پژوهشي(برنامه ملي تحقيقات)
پرسشنامه نظارت و ارزيابي پروژه پژوهشي(برنامه ملي تحقيقات)- فرم ج
پرسشنامه طرح كاربردي - صنعتي
شناسه كتابهاي پيشنهادي جهت چاپ در انتشارات دانشگاه فردوسي
گزارشات فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي اعضاء هيات علمي
پيشنهاد تفضيلي پروژه هاي طرح تكفا
  •  راهنماي تكميل پرسشنامه
پيشنهاد اوليه طرح هاي برنامه تكفا
  •  راهنماي تكميل پرسشنامه
فرمهاي مديريت ارتباط علمي دانشگاه با جامعه
فرم ابلاغيه قرارداد پروژه تحقيقاتي
فرم قرارداد داخلي طرح‌هاي پژوهشي - كاربردي
قرارداد پژوهشي حمايت از پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد و دكتري
قرارداد اجراي پروژه هاي پژوهشي كاربردي موضوع بند دال ماده 45
فرم پيشنهاد پروژه دبيرخانه بند د ماده 45
فرم داوري تخصيص امتياز داوري طرح‌هاي پژوهشي - كاربردي
فرمهاي مديريت همکاريهي علمي و بين المللي
فرم فارسي دعوت از متخصصان خارجي جهت دعوت و صدور رواديد به ايران
فرم انگليسي دعوت از متخصصان خارجي جهت دعوت و صدور رواديد به ايران
فرم درخواست مجوز هيات نظارت بر سفرهاي خارجي كاركنان دولت
پرسشنامه درخواست رواديد تحصيلي
فرم مقدماتي پذيرش دانشجوي خارجي در دانشگاه فردوسي مشهد
فرم تقاضاي حواله ارز حق عضويت، كتاب و مجله خارجي ...
فرم درخواست رايانه
فرم دعوت از متخصصان خارجي جهت صدور اقامت در ايران
دستورالعمل اجرايي دبيرخانه موضوع بند د ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه کشور