سه شنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۷

برنامه درسی کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد زبان و ادبيات فرانسه : برنامه درسی نيمسال اول سا ل تحصيلي     96-95

 

ورودی 95

 

برنامه امتحانات

برنامه هفتگی

 

نام استاد

تعداد

واحد

 

نام درس

گروه و شماره درس

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

يکشنبه

شنبه

شماره

گروه

روز اول 6-4

 

 

 

10-12

 

 

دكتر فارسيان

2

واقع گرايان قرن 19

21273253

01

روز پنجم 4-2

 

 

 

2-4

 

 

دكتر شيبانيان

2

بررسي داستانهاي كوتاه

21273242

01

روز دهم 12-10

 

 

 

 

8-10

 

دكتر مزاري

2

كلاسيم و رمانتيسم

21273059

01

روز سوم 6-4

 

 

 

4-6

 

 

دكتر پرتوي

2

نقد تفسيري

21273184

01

روز هفتم 12-10

 

 

 

 

10-12

 

دكتر خامنه باقري

2

ادبيات تطبيقي

21273060

01

 

 

ورودی 94   

 

برنامه امتحانات

برنامه هفتگی

 

نام استاد

تعداد

واحد

 

نام درس

گروه و شماره درس

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

يکشنبه

شنبه

شماره

گروه

روز اول 4-2

 

 

 

4-6

 

 

دكتر شيبانيان

2

رمان نو

31273140

01

روز سوم 6-4

 

 

2-4

 

 

 

دكتر ناصحي

2

انشا ادبي

31273162

01

رور پنجم 6-4

 

 

4-6

 

 

 

دكتر پرتوي

2

تحليل يك اثر ادبي

31273151

01

روز هشتم 12-10

 

 

 

2-4

 

 

دكتر مزاري

2

شعر قرن 20

31273128

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه : برنامه درسی نيمسال اول سا ل تحصيلي     96-95

 

ورودی 95   

 

 

برنامه امتحانات

برنامه هفتگی

 

نام استاد

تعداد

واحد

 

نام درس

گروه و شماره درس

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

يکشنبه

شنبه

شماره

گروه

روز هفتم 12-10

 

 

 

 

10-12

 

دكتر زنده بودي

2

زبانشناسي كاربردي

31273377

01

روز اول 4-2

 

 

 

 

2-4

 

دكتر زنده بودي

2

ديرينه شناسي ترجمه

31271008

01

روز سوم 6-4

 

 

 

 

4-6

 

دكتر فارسيان

2

تاريخ زبان فرانسه

31273208

01

روز پنجم 12-10

 

 

 

10-12

 

 

دكتر وثوقي

2

آيين نگارش

31273377

01

روز دهم 4-2

 

 

 

4-6

 

 

دكتر زنده بودي

2

كاربرد رايانه

31273366

01

 

 

 

ورودی 94

 

 

برنامه امتحانات

برنامه هفتگی

 

نام استاد

تعداد

واحد

 

نام درس

گروه و شماره درس

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

يکشنبه

شنبه

شماره

گروه

روز ششم 12-10

 

 

 

 

 

10-12

دكتر مزاري

2

ترجمه نوار و فيلم

31271188

1

روز هشتم 4-2

 

 

 

 

 

2-4

دكتر زنده بودي

2

كارگاه ترجمه

31271133

1

روز چهارم 12-10

 

 

 

10-12

 

 

دكتر خامنه باقري

2

واژه شناسي و معادل گزيني

31271144

1

روز دوم 4-2

 

 

 

2-4

 

 

دكتر زنده بودي

2

نظريه هاي نوين زبانشناسي

31271155

1