سه شنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۷

برنامه درسی کارشناسی

برنامه درسی هر مقطع

 

کارشناسی زبان و ادبيات فرانسه : برنامه درسی نيمسال اول سا ل تحصيلي     96-95

 

 

 ورودی 95    گروه اول                

 

 

برنامه امتحانات

برنامه هفتگی

 

نام استاد

تعداد

واحد

 

نام درس

گروه و شماره درس

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

يکشنبه

شنبه

شماره

گروه

روز اول 10-8

4-6

2-4

10-12

خانم توانا

6

بيان شفاهي مقدماتي فرانسه

 

21273096

1

روز سوم 12-10

8-10

4-6

8-10

خانم باقريان

6

بيان كتبي

"

1

روز نهم  12-10

2-4

2-4

2-4

خانم جوانمردي

6

دستور مقدماتي

"

1

روز پنجم  12-10

8-10

دكتر خامنه باقري

2

اواشناسي مقدماتي

"

1

 

 

ورودی 95    گروه دوم

 

 

برنامه امتحانات

برنامه هفتگی

 

نام استاد

تعداد

واحد

 

نام درس

گروه و شماره درس

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

يکشنبه

شنبه

شماره

گروه

روز اول 10-8

2-4

2-4

2-4

خانم اصيلي

6

بيان شفاهي مقدماتي فرانسه

21273096

51

روز سوم 12-10

2-4

4-6

4-6

خانم زريني

6

بيان كتبي مقدما تي فرانسه

"

51

روز نهم  12-10

4-6

4-6

4-6

 

خانم جوانمردي

6

دستور مقدماتي زبان فرانسه

"

51

روز پنجم  12-10

8-10

خانم باقريان

2

آواشناسي فرانسه

"

51

 

 

 

 

 

 

 

ورودی 95    گروه سوم

 

 

برنامه امتحانات

برنامه هفتگی

 

نام استاد

تعداد

واحد

 

نام درس

گروه و شماره درس

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

يکشنبه

شنبه

شماره

گروه

روز اول 10-8

2-4

8-10

2-4

6

بيان شفاهي مقدماتي

21273096

02

روز سوم 12-10

4-6

2-4

4-6

6

بيان كتبي مقدماتي

"

02

روز نهم 12-10

2-4

2-4

4-6

6

دستور مقدماتي

"

02

روز پنجم 12-10

4-6

خانم باقريان

2

آواشناسي  مقدماتي

"

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورودی 94    گروه اول

 

برنامه امتحانات

برنامه هفتگی

 

نام استاد

تعداد

واحد

 

نام درس

گروه و شماره درس

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

يکشنبه

شنبه

شماره

گروه

روز ششم 4-2

2-4

2-4

8-10

آقاي بايگي

6

فرانسه اختصاصي 2

21273405

1

روز دوم 12-10

8-10

4-6

دكتر ناصحي

4

گرامر1

21273165

1

-------

6-4

4-6

دكتر كمالي

4

خواندن ودرك مفهوم متون ساده

21273110

1

روز نهم 4-2

2-4

دكتر جعفري

2

آواشناسي فرانسه

21273029

1

 

 

 

ورودی 94    گروه دوم

 

 

برنامه امتحانات

برنامه هفتگی

 

نام استاد

تعداد

واحد

 

نام درس

گروه و شماره درس

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

يکشنبه

شنبه

شماره

گروه

روز ششم    4-2

8-10

8-10

8-10

آقاي بايگي

6

فرانسه اختصاصي 2

21273405

51

روز دوم  12-10

10-12

2-4

دكتر ناصحي

4

گرامر 1

21273165

51

--------

8-10

10-12

دكتر مزاري

4

خواندن و درك مفهوم متون ساده

21273110

51

روز نهم  4-2

2-4

دكتر ناصحي

2

آواشناسي فرانسه

21273029

51

 

 

 

 

 

ورودی 93    گروه اول

 

 

برنامه امتحانات

برنامه هفتگی

 

نام استاد

تعداد

واحد

 

نام درس

گروه و شماره درس

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

يکشنبه

شنبه

شماره

گروه

روز هفتم 12-10

4-6

دكتر شيبانيان

2

نامه نگاري

21273041

01

روز اول 12-10

10-12

10-12

دكتر فرخي

4

گرامر 3

21273223

01

روز هشتم  12-10

8-10

دكتر فرخي

2

ترجمه متون فرانسه به فارسي

21270008

01

------

8-10

دكتر شيبانيان

2

مكالمه 2

21273154

01

روز ششم 4-2

2-4

آقاي مهرداديان

2

ترجمه متون اسلامي

21273198

01

روز پنجم  6-4

2-4

آقاي آذري

2

انواع نوشته هاي منثور

21273063

01

روز دوم 6-4

4-6

آقاي آذري

2

وقايع نگاري

21273030

01

روز دهم  6-4

2-4

آقاي آذري

2

امثال وتعبيرات

21273187

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورودی 93    گروه دوم

 

 

برنامه امتحانات

برنامه هفتگی

 

نام استاد

تعداد

واحد

 

نام درس

گروه و شماره درس

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

يکشنبه

شنبه

شماره

گروه

روز اول 12-10

8-10

4-6

دكتر فرخي

4

گرامر3

21273223

51

روز هفتم  12-10

4-6

دكتر شيبانيان

2

نامه نگاري

21273041

51

روز هشتم 12-10

10-12

دكتر فرخي

2

ترجمه متون فرانسه به فارسي

21270008

51

------

2-4

2-4

آقاي مهرداديان

4

خواندن متون اسلامي

21273201

51

روز دهم 6-4

4-6

آقاي آذري

2

امثال و تعبيرات

21273187

51

------

8-10

دكتر شيبانيان

2

مكالمه 2

21273154

51

روز چهارم 4-2

2-4

2

زبان دوم 2

21271001

51

 

 

ورودی 93    گروه سوم

 

 

برنامه امتحانات

برنامه هفتگی

 

نام استاد

تعداد

واحد

 

نام درس

گروه و شماره درس

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

يکشنبه

شنبه

شماره

گروه

10-12

دكتر خامنه باقري

2

مكالمه 2

21273154

02

10-12

خانم خزاعي

2

مكالمه 2

21273154

03

 

 

 

 

 

 

 

ورودی 92   گروه اول

 

 

برنامه امتحانات

برنامه هفتگی

 

نام استاد

تعداد

واحد

 

نام درس

گروه و شماره درس

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

يکشنبه

شنبه

شماره

گروه

روز ششم 12-10

4-6

2-4

دكتر فارسيان

4

تفسير قرن 19

21273290

01

روز چهارم12-10

8-10

10-12

دكتر محتشمي

4

ادبيات فرانسه قرن 19

21273314

01

روز اول 12-10

10-12

8-10

آقاي آذري

4

انواع شعر فرانسه

21273347

01

روز هشتم 4-2

2-4

آقاي مهرداديان

2

خواندن و بررسي آثار مردمي

21273074

01

روز نهم 12-10

10-12

دكتر زنده بودي

2

ترجمه متون گوناگون فارسي به فرانسه

21270019

01

2

پژوهش ادبي

21273085

01