سه شنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۷

شیوه نامه اجرایی دفاع از پایان نامه

 

برای دانلودشیوه نامه اجرایی دفاع از پایان نامه/ رساله کلیک کنید

 دانلود فرم ها پژوهشی:

 مراحل تصویب پیشنهاده تا برگزاری دفاع 

 

فرم  الف (ارائه گزارش کار)

فرم  ب (حضور در جلسات دفاع دیگر دانشجویان)

فرم  ج (نحوه برگزاری پیش دفاع دکتری)

فرم  د - و - ط (دکتری) (مجوز دفاع، نحوه اطلاع رسانی و آداب جلسه دفاع

فرم  و - ط  (کارشناسی ارشد)

فرم  هـ (نحوه انتخاب و شرایط داور و نماینده تحصیلات تکمیلی

فرم  ح (زمان و تعداد برگزاری روزانه جلسات دفاع)

فرم  ز (وظایف اعضای جلسه دفاع)

فرم  ارزشیابی پایان‌نامه

فرم  ارزشیابی رساله

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

http://adabiyat.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=3406&Itemid=469