جمعه, ۲۹ تیر ۱۳۹۷

ميزگرد علمي «چالشها و شيوه هاي مدرن تدريس ادبيات در عصر اطلاعات »

ميزگرد علمي« چالشها و شيوه هاي مدرن تدريس ادبيات در عصر اطلاعات »

 با حضور آقايان دكتر زرقاني، دكتر خزاعي فريد، دكتر قربان صباغ و  دكتر مزاري

روز سه شنبه مورخ 95/2/21

ساعت 10 در محل تالار رجايي دانشكده ادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی

برگزار مي گردد