جمعه, ۲۹ تیر ۱۳۹۷

مراسم تجلیل از آقای دکتر افضل وثوقی

مراسم تجلیل از شصت سال فعالیت آموزشی و پژوهشی استاد افضل وثوقی در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد

یکشنبه12 اردیبهشت 1395

dr.Vosooqi2