جمعه, ۲۹ تیر ۱۳۹۷

اجرای تئاتر Le Jardin Public

انجمن علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد برگزار میکند:

برگزاری تئاتر Le Jardin Public با اجرای عالی و حضور اساتید 

thatre2

 

thatre1

 

thatre4

 

thatre300000