جمعه, ۲۹ تیر ۱۳۹۷

انجمن علمی گروه فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می کند:

جلسه نقد رمان بیگانه اثر  آلبر کامو نویسنده قرن بیست فرانسه

biganeh