سه شنبه, ۰۲ بهمن ۱۳۹۷

برنامه حضور اساتید

 

ساعات حضور جناب آقای دکتر محمدرضا فارسیان (سال تحصیلی 1395 نیم سال تحصیلی 2)

 

۸-۱۰

۱۰-۱۲

۱۲-۱۴

۱۴-۱۶

۱۶-۱۸

۱۸-۲۰

شنبه

 

مکالمه 1

 

 

زبان عمومی 

 

یک شنبه

 

 

 

 

زبان عمومی 

 

دوشنبه

سمینار

مکالمه 1

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعات حضور سرکار خانم دکتر نگار مزاری (سال تحصیلی 1395 نیم سال تحصیلی 2)

 

۸-۱۰

۱۰-۱۲

۱۲-۱۴

۱۴-۱۶

۱۶-۱۸

۱۸-۲۰

شنبه

در آمدی بر ادبیات

اسطوره شناسی

 

 

 

 

یک شنبه

مقدمه ای براصول ترجمه

تفسیر قرن 20

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

تفسیر قرن 20

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعات حضور جناب آقای دکتر جمشید آذری ازغندی (سال تحصیلی 1395 نیم سال تحصیلی 2)

 

۸-۱۰

۱۰-۱۲

۱۲-۱۴

۱۴-۱۶

۱۶-۱۸

۱۸-۲۰

شنبه

نظری اجمالی بر ادبیات قرن 17 و 18

 
 

 

 

یک شنبه

 
 

 

 

 

دوشنبه

وقایع نگاری 

نمایشنامه

 

سه شنبه

 

 

 

 

انشا ساده 

 

 

چهارشنبه
نظری اجمالی بر ادبیات قرن 17 و 18

 

 

نمایشنامه

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعات حضور جناب آقای دکتر مهران زنده بودی (سال تحصیلی 1395 نیم سال تحصیلی 2)

 

۸-۱۰

۱۰-۱۲

۱۲-۱۴

۱۴-۱۶

۱۶-۱۸

۱۸-۲۰

شنبه

 

 ترجمه شفاهی

 

معنا شناسی

 

 

یک شنبه

 

اصول و مبانی نقد و ترجمه

 

اصول فن ترجمه

 

 

دوشنبه

 

ترجمه متون  گوناگون 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

خواندن متون مطبوعاتی

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعات حضور سرکار خانم دکتر مریم شیبانیان (سال تحصیلی 1395 نیم سال تحصیلی 2)

 

۸-۱۰

۱۰-۱۲

۱۲-۱۴

۱۴-۱۶

۱۶-۱۸

۱۸-۲۰

شنبه

 

 

 

 

 

 

یک شنبه

نگارش پیشرفته

  سخنرانی و مناظره

 

 

 

 

دوشنبه

نگارش پیشرفته

نقد ادبی
 

 

 

سه شنبه

سخنرانی و مناظره

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

نقد ادبی 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعات حضور جناب آقای علی محمد مهردادیان (سال تحصیلی 1395 نیم سال تحصیلی 2)

 

۸-۱۰

۱۰-۱۲

۱۲-۱۴

۱۴-۱۶

۱۶-۱۸

۱۸-۲۰

شنبه

 

 

 

زبان شناسی عمومی

ترجمه متون اسلامی

 

یک شنبه

 

 

 

زبان شناسی عمومی

زبان شناسی فرانسه

 

دوشنبه

 

 

 

ترجمه ساده

 

 

سه شنبه

 

 

 


ترجمه ساده

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعات حضور سرکار خانم دکتر زهره ناصحی (سال تحصیلی 1395 نیم سال تحصیلی 2)

 

۸-۱۰

۱۰-۱۲

۱۲-۱۴

۱۴-۱۶

۱۶-۱۸

۱۸-۲۰

شنبه

 

 

 

 

 

 

یک شنبه

 

 

 

 

ادبیات قرن 20 

 

دوشنبه

 

نویسندگان بزرگ

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

نویسندگان بزرگ

ادبیات قرن 20 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعات حضور سرکار خانم دکتر طاهره خامنه باقری (سال تحصیلی 1395 نیم سال تحصیلی 2)

 

۸-۱۰

۱۰-۱۲

۱۲-۱۴

۱۴-۱۶

۱۶-۱۸

۱۸-۲۰

شنبه

 

واژه شناسی


 

 

 

 

یک شنبه

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

دستورمقایسه ای

مکالمه 1

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 


واژه شناسی

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعات حضور جناب آقای دکتر مهدی فرخی (سال تحصیلی 1395 نیم سال تحصیلی 2)

 

۸-۱۰

۱۰-۱۲

۱۲-۱۴

۱۴-۱۶

۱۶-۱۸

۱۸-۲۰

شنبه

 
 

 

 

 

یک شنبه

 

خواندن متون ساده 

 

 

 

 

دوشنبه

یادداشت برداری

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

ترجمه متون

نظم و نثر

خواندن متون علوم انسانی 

 

چهارشنبه

 


خواندن متون ساده

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعات حضور سرکار خانم پریا کرمانشاهی (سال تحصیلی 1395 نیم سال تحصیلی 2)

 

۸-۱۰

۱۰-۱۲

۱۲-۱۴

۱۴-۱۶

۱۶-۱۸

۱۸-۲۰

شنبه

 
 

 

 

 

یک شنبه

 

 

 

انگلیسی 1

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 انگلیسی 3

 

 

چهارشنبه

  

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعات حضور سرکار خانم جوانمردی (سال تحصیلی 1395 نیم سال تحصیلی 2)

 

۸-۱۰

۱۰-۱۲

۱۲-۱۴

۱۴-۱۶

۱۶-۱۸

۱۸-۲۰

شنبه

گرامر 2 
 

 

 

 

یک شنبه

 

 

 

گرامر 2 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

گرامر 2

گرامر 2

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعات حضور سرکار خانم فاطمه باقریان (سال تحصیلی 1395 نیم سال تحصیلی 2)

 

۸-۱۰

۱۰-۱۲

۱۲-۱۴

۱۴-۱۶

۱۶-۱۸

۱۸-۲۰

شنبه

 
 

 

 

 

یک شنبه

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

انشا ساده  

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 
 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعات حضور سرکار خانم صفیه اصیلی (سال تحصیلی 1395 نیم سال تحصیلی 2)

 

۸-۱۰

۱۰-۱۲

۱۲-۱۴

۱۴-۱۶

۱۶-۱۸

۱۸-۲۰

شنبه

 
 

 

 

 

یک شنبه

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

خواندن متون ساده 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 
 

خواندن متون ساده  

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعات حضور جناب آقای دکتر افضل وثوقی (سال تحصیلی 1395 نیم سال تحصیلی 2)

 

۸-۱۰

۱۰-۱۲

۱۲-۱۴

۱۴-۱۶

۱۶-۱۸

۱۸-۲۰

شنبه

 
 

 

 

 

یک شنبه

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

مقابله و بررسی ترجمه متون اسلامی

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 
 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعات حضور جناب آقای دکتر پرتوی (سال تحصیلی 1395 نیم سال تحصیلی 2)

 

۸-۱۰

۱۰-۱۲

۱۲-۱۴

۱۴-۱۶

۱۶-۱۸

۱۸-۲۰

شنبه

  

 

 

 

یک شنبه

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

نقدی بر آثار اگزیستانسیالیست 

 

سه شنبه

 

 

 

 

سبک شناسی فرانسه 

 

چهارشنبه

 
 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعات حضور سرکار خانم نیره خزایی (سال تحصیلی 1395 نیم سال تحصیلی 2)

 

۸-۱۰

۱۰-۱۲

۱۲-۱۴

۱۴-۱۶

۱۶-۱۸

۱۸-۲۰

شنبه

 
 

 

 

 

یک شنبه

 

 

 

 

خواندن متون ساده 

 

دوشنبه

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 
 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعات حضور جناب آقای دکتر محتشمی (سال تحصیلی 1395 نیم سال تحصیلی 2)

 

۸-۱۰

۱۰-۱۲

۱۲-۱۴

۱۴-۱۶

۱۶-۱۸

۱۸-۲۰

شنبه

 
 

 

خواندن متون اسلامی 

 

یک شنبه

 

خواندن متون اسلامی  

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 
 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعات حضور جناب آقای محمد جواد کمالی(سال تحصیلی 1395 نیم سال تحصیلی 2)

 

۸-۱۰

۱۰-۱۲

۱۲-۱۴

۱۴-۱۶

۱۶-۱۸

۱۸-۲۰

شنبه

 
 

 

 

 

یک شنبه

 

 

 

 

گرامر 4 

 

دوشنبه

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

  

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعات حضور جناب آقای قاسم بایگی (سال تحصیلی 1395 نیم سال تحصیلی 2)

 

۸-۱۰

۱۰-۱۲

۱۲-۱۴

۱۴-۱۶

۱۶-۱۸

۱۸-۲۰

شنبه

فرانسه اختصاصی1 
 

 

 

 

یک شنبه

فرانسه اختصاصی1  

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

فرانسه اختصاصی1  

 

سه شنبه

 فرانسه اختصاصی1 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 فرانسه اختصاصی1  

 

فرانسه اختصاصی1  

 

پنج شنبه