جمعه, ۲۹ تیر ۱۳۹۷

برنامه امتحانات روز سوم گروه فرانسه

برنامه امتحانات روز سوم مورخ 1393/10/18

 

 اتاق 205 10-12 آقای تقی زاده بیان کتبی مقدماتی
اتاق 203 10-12 دکتر شیبانیان ساختارهای دستوری
اتاق 206 10-12 خانم اصیلی بیان کتبی مقدماتی