جمعه, ۲۹ تیر ۱۳۹۷

برنامه امتحانات روز دوم گروه فرانسه

امتحانات گروه فرانسه در روز دوم مورخ 11393/10/17 بدين شرح برگزار می گردد:

مکان برگزاری

ساعت

نام استاد

نام درس

اتاق 205

12-10

آقای تقی زاده

بیان کتبی مقدماتی

اتاق 203

12-10

خانم دکتر شیبانیان

ساختارهای دستوری زبان فرانسه

اتاق 206

12-10

خانم اصیلی

بیان کتبی مقدماتی