جمعه, ۰۱ تیر ۱۳۹۷

مجله زبان و مطالعات ترجمه

 

 

مجله مطالعات زبان و ترجمه

 

 

نوع نشریه:علمی- پژوهشی (فصلنامه)

شابن چاپی: 2228-5202

شابن آنلاین: 2383-2878

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر مسئول: دکتر سیدحسین فاطمی

سردبیر: دکتر بهزاد قنسولی

مدیر اجرائی: دکتر محمد رضا فارسیان

کارشناس اجرائی: مرضیه دهقان

تلفن: 05138806723

فکس: 05138794144

ضریب تاثیر: 0.027

 zaban-tarjome